THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

            1. Thời gian: 09h00 – Thứ Năm ngày 13 tháng 04 năm 2023.     

            2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Số 18 ngõ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

            3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/03/2023.

           4. Nội dung cuộc họp:

              -  Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

              -  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

              -  Thông qua tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2023.

              -  Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

           5.  Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:

       Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự cuộc họp (theo mẫu gửi kèm thông báo này) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS, tầng 6 – Số 18 ngõ 11 Thái Hà – Đống Đa – Hà nội; hoặc Fax theo số (8424) 37726658 hoặc gửi email tới info@vnnplus.vn trước 16h ngày 10/04/2023.

       Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp (trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email phải đem theo bản gốc để đăng ký dự họp). Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức theo số điện thoại (84-24) 37725502-130.

Trân trọng kính mời!